ul. Mieszka I 9,
28-300 Jędrzejów

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1
W JĘDRZEJOWIE W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI
W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM
ZWIĄZANYM Z COVID-19

 

§ 1

Obowiązki rodziców

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i pracownikom przedszkola rodzic jest zobowiązany:

 1. przekazać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, podczas przyprowadzania do przedszkola, oraz aktualny numer telefonu w celu szybkiej komunikacji;
 2. przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
 3. nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 4. przestrzegać zakazu przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 5. systematycznie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wod ą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie;
 6. zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

§ 2

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:15. Między godziną 8:15-9:00 ( czas posiłku) placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
 2. Rodzic, nie wchodzi do przedszkola( z wyjątkiem rodziców dzieci nowo przyjętych – okres 2 tygodni ). Przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który w obecności rodzica mierzy temperaturę dziecka następnie zabiera je do szatni, przebiera i przekazuje pod opiekę wychowawcy grupy.
 3. Rodzic wchodzący do placówki zachowuje zasadę- 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m powinien być wyposażony w środki ochrony min osłona ust I nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk
 4. Odbiór dziecka odbywa się w analogiczny sposób. Woźna po weryfikacji upoważnionej osoby do odbioru, wyprowadza dziecko z grupy, ubiera i przekazuje bezkontaktowo rodzicowi oczekującemu na zewnątrz budynku.
 5. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do domu, dziecko nie powraca już do budynku. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
 6. Dzieci do przedszkola muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

 

§ 3

Organizacja opieki

 

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali zajęć.
 2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele, którzy opiekę sprawowali dotychczas dopuszcza się łączenie dzieci zbliżonych wiekowo ( schodzenie się i rozchodzenie dzieci).
 3. W grupie może przebywać do 25 dzieci.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m na 1 dziecko. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno - sanitarnych — np. łazienek, wc). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych znajdujących się w niej sprzętów.
 5. W sali, w której przebywa grupa, nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki )). Przybory sportowe I inne wykorzystywane podczas zajęć (piłki, skakanki, obręcze itp.) są każdorazowo po użyciu dezynfekowane.
 6. Co najmniej raz na godzinę, następuje wietrzenie sal.
 7. Organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 8. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sob ą, wynoszący min. 1,5 m.
 9. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 11. Rodzic/prawny opiekun w oświadczeniu wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 12. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby izoluje się je w wyzanczonym, odrębnym miejscu z zapewnienieniem minium 2 metry odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 13. Dzieci będą korzystały z przedszkolnego placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup,
 14. Sprzęt na placu zabaw jest każdorazowo po zmianie grupy czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 15. Przedszkole nie organizuje żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
 16. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/ osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

§ 4

Obowiązki nauczycieli

 

 1. Nauczyciele obowiązkowo zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w placówce i nadzorują ich przestrzegania.
 2. Czuwają nad przestrzeganiem zakazu wnoszenia do sal zajęć zabawek, przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystują przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze) po zastosowaniu przekazują woźnym do dezynfekcji.
 3. Wietrzą salę, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zajęcia ruchowe przy uchylonych oknach ( w zależności od temperatury powietrza ).
 4. Zwracają uwagę, aby dzieci często myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu, organizują pokaz właściwego mycia rąk . Przypominają i dają przykład.

 


§ 5

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu do budynku należy umieścić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, instrukcję jego używania oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Pracownicy mają obowiązek przy wejściu mierzenia temperatury , dezynfekowania dłoni przy wejściu, powinien zakładać rękawiczki ochronne i przyłbice/maski.
 3. Dorośli i dzieci zobowiązani są do bardzo częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, zgodnie z zamieszonymi w łazienkach instrukcjami.
 4. Pracownicy obsługowi są zobowiązani do systematycznych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i toalet, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków; klawiatury, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy mają obowiązek ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Codzienne prace porządkowe są monitorowane i zapisywane w kartach kontroli.(załącznik nr 2).
 7. Personel przedszkola korzysta z indywidualnych środków ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub maseczki a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 


§ 6
Organizacja żywienia

 

Przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych

 1. Przy organizacji żywienia stosować obowiązujące w placówce procedury postępowania wynikające z wdrożonego systemu HACCP - dobre praktyki higieniczne i dobre praktyki produkcyjne.
 2. Pracownicy kuchni zobowiązani są do:
  1. przestrzegania zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: zachowania odległości stanowisk pracy, stosowania środków ochrony osobistej (mydła dezynfekującego, płynu dezynfekującego do rąk i do czyszczenia powierzchni i sprzętów);
  2. utrzymywania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
  3. mycia i wyparzania naczyń i sztućców w zmywarce gastronomicznej z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 82 C;
  4. stosowania rękawiczek jednorazowych i przyłbic/masek.
 3. Na stanowiskach utrzymania higieny rąk umieścić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekcyjnym – zasady dezynfekcji rąk.
 4. Zobowiązać pracowników do zachowania dystansu społecznego, wynoszącego minimum 1,5 m.
 5. Zakazać personelowi bloku żywieniowego kontaktu z dziećmi oraz pozostałymi pracownikami przedszkola.
 6. Zakazać przebywania w pomieszczeniach kuchennych osób postronnych.


Środki ostrożności na etapie przyjęcia dostawy produktów spożywczych

 1. Środki spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków mogą być dostarczane wyłącznie przez sprawdzonych, kwalifikowanych dostawców posiadających wdrożone procedury systemu HACCP oraz będących pod stałym nadzorem służb sanitarnych.
 2. Kontakt z dostawcami należy ograniczyć do niezbędnego minimum, dlatego środki spożywcze należy pozyskiwać od dostawców spełniających warunki transportu różnych grup asortymentowych w tym produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego.
 3. Dostawcy muszą być poinformowani o wprowadzonych w placówce środkach ostrożności i podjętych działaniach przeciwepidemicznych.
 4. Obowiązuje zakaz wchodzenia dostawców do pomieszczeń placówki. Kontakt z dostawcą ma jedynie intendent – magazynier z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( zakaz witania poprzez uścisk dłoni, zachowanie dystansu społecznego)
 5. Stanowisko przyjęcia dostaw:
  1. należy wyposażyć w płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o właściwościach wirusobójczych oraz preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu nie wymagający spłukiwania;
  2. należy dezynfekować przed i po przyjęciu każdej dostawy.
 6. Dostawca nie może wykazywać objawów chorobowych. Podczas dostawy obowiązują go środki ochrony osobistej, tj. rękawiczki jednorazowe oraz maseczka ochronna osłaniająca usta i nos,
 7. Wszelkie niezgodności dotyczące higieny dostawy w tym zachowań dostawcy należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi palcówki, który informuje właściciela firmy odpowiadającej za dostawę środków spożywczych.

 

Bezpieczeństwo spożywania posiłków

 1. Posiłki spożywane s ą w salach w których przebywają dzieci.
 2. Miejsca spożywania posiłków są utrzymane w reżimie sanitarnym – wietrzone, a stoły, blaty i krzesła dezynfekowane po każdej grupie.
 3. Dzieci przed posiłkiem obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem.
 4. Naczynia i sztućce po posiłku są myte i dezynfekowane termicznie przy wykorzystaniu zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania w temp. +82 C.
 5. Dzieci korzystają z wody mineralnej z zachowaniem reżimu sanitarnego pod opieką nauczyciela.

 

Przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej

 1. Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi drobnoustrojami w tym wirusem COVID – 19, którego źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością; w związku z powyższym personel bloku żywieniowego musi stosować podstawowe zasady higieny celem zredukowania ryzyka rozprzestrzeniania wirusa, które obejmują:
  1. właściwą higienę rąk;
  2. higienę kasłania/kichania;
  3. zasady bezpieczeństwa żywności.
 2. Personel zobligowany jest myć ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy;
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia;
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
  4. po kontakcie z odpadami/śmieciami;
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
  6. po skorzystaniu z toalety;
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa.
 3. Nakłada się obowiązek pracy w rękawiczkach jednorazowych wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; przed każdym założeniem oraz po każdym ściągnięciu rękawic należy dokładnie umyć dłonie.
 4. Rękawiczki podlegają myciu i dezynfekcji tak samo jak ręce. Uszkodzone należy natychmiast wymienić.
 5. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady bezpiecznego zdejmowania rękawic ochronnych zgodnie z instrukcja obrazkowa.

6. Zdjęte rękawiczki należy wyrzuć do kosza wyłożonego workiem foliowym – kosz musi posiadać uchylną pokrywę.
7. Następnie należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub detergentem zawierającym minimum 60-procentowy alkohol.
8. Stanowiska pracy oraz wyposażenie musz ą być czyste i higieniczne.
9. Do szybkiej dezynfekcji powierzchni roboczych (blaty, półki) oraz powierzchni dotykowych (klamki, włącznik światła itp.) stosujemy preparat przygotowany przez producenta do bezpośredniego użycia, który należy nanosić metodą natryskową; preparat działa w ciągu 60 sekund i nie wymaga spłukiwania.
10. Codzienne prace porządkowe w kuchni i pomieszczeniach towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych podlegają monitoringowi.

 

§7
Zdrowie pracowników, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika przedszkola

 

 1. Do pracy przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę typu: gorączka, kaszel, osłabienie, trudności w oddychaniu itp.
 2. Pracownicy mają również obowiązek powiadomić pracodawcę o kontakcie z osobą zarażoną lub osobami z jej otoczenia – w takim przypadku pracownik również nie może być dopuszczony do pracy na żadnym stanowisku.
 3. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zgłosić dyrekcji wszelkie objawy chorobowe grypopodobne takie jak: gorączka, kaszel, ból mięśni, złe samopoczucie.
 4. Nie należy w miarę możliwości angażować pracowników i personelu powyżej 60 roku życia oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 5. W przedszkolu wyznaczono miejsce wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, do którego będą izolowane osoby w przypadku objawów chorobowych.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Dyrektor ma obowiązek ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. W przedszkolu na tablicy ogłoszeń umieszczono numery telefonów, w tym stacji sanitarno - epidemiologicznej i służb medycznych.
 11. Pracownicy poinformowani są, że w przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, pracownik powinien:
  1. pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną;
  2. w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem,
  3. śledzić na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/
   a także obowiązujące przepisy prawa.

 

§8
Zasady współpracy przedszkola z sanepidem

 

 1. Dyrektor przedszkola na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno - sanitarną.
 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub dzieci niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
 5. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej
  z szerzeniem si ę epidemii COVID-19.

§9
Zasady współpracy dyrektora przedszkola z organem prowadzącym

 

 1. Dyrektor przedszkola utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania ilości dzieci w przedszkolu.
 2. W sytuacji wystąpienia problemów, zakażenia przekazuje informację telefoniczną bezpośrednio do Kierownika SCUW .

 

§10

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej

 

 1. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak maseczki, rękawiczki w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wyrzucać do pojemnika zaopatrzonego w jednorazowy worek na odpady zmieszane.

 

§11


Dane kontaktowe instytucji, w których można uzyskać informacje w sprawie COVID - 19

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jędrzejowie - telefony alarmowe w sprawie koronawirusa:

 1. 733-713-913 – Telefon alarmowy po godzinach ooracy w sytuacjach zagrazających zdrowiu I życiu ludzi wywołanych zlym stamen sanitarnym lub epidemiologicznym
   Telefony  41 386 14 80, 500-238-183 w godzinach pracy stacji 7.30 – 15.30
  E mail;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590

 1.  

Aktualizacja procedury z dniem 1.09.2020r.

 

Lista szpitali zakaźnych –http://www.gov.pl/gov.plhttp://www.gov.pl/

 

 

                                             Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie

mgr Dorota Olszewska

 

Załączniki:

1. Oświadczenie rodzica/rodziców/prawnego opiekuna/prawnych opiekunów

2. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

2024 © Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie All Rights Reserved.