ul. Mieszka I 9,
28-300 Jędrzejów

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA
 I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU
NR 1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN i S  z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
     i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach
       (Dz. U. nr.6 poz. 69 z 2003r)

  1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców  ( prawnych opiekunów ), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
  2. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie)  przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.
  4. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do 8.20 ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście telefonicznie.
  5. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
  6. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których istnieje obawa, że są pod wpływem alkoholu.
  7. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola, nauczyciel może zadzwonić do rodziców dziecka i przypomnieć o jego odbiorze.
  8. Dzieci z przedszkola powinny być odebrane do godziny 13.00(zgłoszone na 5 godzin), 16.00 (zgłoszone powyżej 5 godzin).

2024 © Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie All Rights Reserved.